Bidragslysning (Call for Papers)

Call for Papers: NOKOBIT 2017 I Oslo, 27 – 29 november

 

NOrsk Konferanse for Organisasjoners Bruk av InformasjonsTeknologi

(NOKOBIT 2017) arrangeres av Westerdals Oslo ACT fra 27. til 29. november

2017 nikt2017.no/

 

NOKOBIT er en veletablert nasjonal konferanse innen informasjonsvitenskap / informasjonssystemer, og tar opp

temaer knyttet til utvikling, implementering og bruk av IKT i

organisasjoner, samt samfunnsmessige problemstillinger ved IKT. Konferansen

tilbyr en felles arena for forskere og praktikere som er interessert i å

utvikle kunnskap innen feltet.

 

Bidrag til konferansen kan skrives på norsk eller engelsk. Alle bidrag må

være originale og ikke publisert eller under samtidig review noe annet

sted. Maksimal lengde på artikkel er 14 sider. I tillegg til å sende inn et

vanlig bidrag inviterer vi også forslag til paneldebatter. Slike forslag

bør inneholde et sammendrag av hva som skal diskuteres og hvem som skal sitte

i panelet - og disse bør være forespurt av forslagsstilleren selv og ha

takket ja. Nytt av året er at vi også inviterer korte bidrag med frist like

før konferansen.

Viktige datoer for NOKOBIT 2017

  • 25. august - frist for innsending av sammendrag ("abstract")
  • 28. august - frist for bidrag til fagfellevurdering ("review")
  • oktober - tilbakemelding fra vurderingene
  • 20. oktober - frist for registrering og innsending av ferdig artikkel
  • november - frist for innsending av småbidrag (se under)
  • 27.-29. november 2017 - konferansen avholdes på Grand Hotell i Oslo

Aktuelle tema for konferansen

Konferansen ønsker bidrag innen et bredt spekter av ulike sjangere og

tema. Det er rom for tverrfaglighet og mangfold i teoretiske og metodiske

tilnærminger. Mulige tema for artikler er:

 

      Bruk og anvendelser av digitale teknologier i ulike sammenhenger

      Brukerinteraksjon

      Datavisualisering

      Datavitenskap ("data science")

      Digital innovasjon og forretningsutvikling

      Digitalisering og transformasjon av offentlige tjenester

      Forskningsmetoder i sammenheng med studier av IS

      IKT strategi

      IKT-ledelse og -organisering

      Informasjonsinfrastrukturer og plattformøkosystemer

      Informasjons- og kunnskapsforvaltning

      Innovasjon og entreprenørskap med IS

      Konseptuell modellering

      Kunnskapsutvinning ("data mining", "business Intelligence")

      Ledelse og organisering av IS-tjenester ("IS service management")

      Ledelse og organisering av forretningsprosesser ("Business Process Management")

      Ledelse og organisering av leveransekjeder ("Supply Chain Management")

      Mager produksjon ("Lean")

      Menneske-maskin-interaksjon, universell utforming

      Mobilitet, mobile applikasjoner, apper

      Nye medier

      Skytjenester ("cloud computing")

      Sosiale IS og samhandlingsløsninger

      Store data ("big data")

      Systemutviklingsmetoder og praksis

      Tjenesteorientering

      Virksomhetsmodellering

      Virksomhetssystemer og virksomhetsarkitektur

      Økonomi, gevinstrealisering og IS

 

Utdanningsrelaterte bidrag normalt bli overført til UDIT-konferansen

som løper parallelt med NOKOBIT. Bidragene vil bli vurdert av UDITs

programkomite, men vil bli publisert i konferanserapport sammen med de

øvrig NOKOBIT-bidragene. For mer informasjon om UDIT, se vevsiden for Norsk

IKT konferanse (NIKT 2016, paraply for NIK, NISK, NOKOBIT og UDIT)

nikt2017.no/

Småbidrag

Som i fjor er det også mulighet for å sende inn småbidrag ("Call for Short Papers") innen

1. november. Småbidrag er på 2-6 sider og kan beskrive prosjekter i

startfasen, pågående arbeid og avsluttet arbeid som er faglig interessant

men som ikke passer helt som ordinær artikkel. Ph.D.-arbeider er spesielt

interessante. Småbidrag blir vurdert av et eller flere

NOKOBIT-styremedlemmer for relevans og faglig interesse, men de blir IKKE

fagfellevurdert på normal måte. Innsenderne mottar normalt IKKE skriftlige

kommentarer, og bidraget er IKKE meritterende (selv om det blir publisert i

en egen seksjon av konferanserapporten).

 

Formålet er å skape enda bedre kommunikasjon om forskningen og

næringssamarbeidet som foregår i NOKOBIT-miljøet. Men vi ønsker IKKE

småbidrag som har til hovedformål å promotere et bestemt foretak eller

produkt.

 

Vi vil sette av tid på konferansen til meget korte presentasjoner av

småbidrag i plenum etter følgende regler: to minutter og ett lysark per

bidrag. Lysarket må sendes inn dagen før på epost. Fokus på: problem,

hvorfor problemet er viktig, hva man vi finne ut/lage/oppnå, hvilken

forskningsmetode man bruker, hvordan det man finner ut/lager/oppnår vil

bidra til å løse problemet, planer videre og om det er noe man gjerne vil

ha hjelp til fra andre på NOKOBIT.

Vurdering og publisering

Alle ordinære artikkelbidrag vil normalt bli fagfellevurdert av 3 anonyme

og uavhengige reviewere. Bidragene behøver ikke å anonymiseres (men vi

godtar anonyme bidrag). Aksepterte ordinære artikkelbidrag vil normalt bli

publisert elektronisk i konferanserapport i NOKOBIT-serien (e-ISSN

1894-7719), som for tiden utgis av Bibsys Open Journal Systems og som er

meritterende på nivå 1.

 

Småbidrag blir IKKE fagfellevurdert og er IKKE meritterende. De vil

normalt bli publisert i NOKOBIT-serien, men i en egen seksjon for korte

bidrag sånn at det går klart frem at bidragene ikke er fagfellevurderte og

meritterende. I tillegg skal alle småbidrag ha ordene "(Kort bidrag)",

"(Utvidet sammendrag)", "(Short Paper)" eller "(Extended Abstract)" i

tittelen.

 

Vi stiller imidlertid følgende krav til publisering i konferanserapporten

(gjelder både ordinære og korte bidrag):

  • endelig versjon leveres innen fristen og i riktig format minst en av artikkelens forfattere registrerer seg til og deltar på konferansen og presenterer arbeidet

 

Hvis ingen av forfatterne deltar på konferansen og presenterer arbeidet

vil bidraget kunne bli fjernet fra konferanserapporten.

 

I helt spesielle tilfeller kan et innsendt manuskript likevel bli

refusert redaksjonelt uten å bli sendt ut til reviewere, hvis det er helt

åpenbare mangler som gjør det meningsløst å foreta review av arbeidet

(f.eks. plagiat, samme arbeid allerede publisert et annet sted tidligere,

intet vitenskapelig innhold eller tematikk langt utenfor NOKOBITs

interesseområde). I tilfelle et bidrag refuseres på grunn av akademisk

uærlighet (f.eks. plagiat, eller artikkel som er autogenerert svada) vil

refusjonen og begrunnelsen for den bli formidlet ikke bare til den som

sendte inn bidraget, men også potensielt til lærested /

forskningsinstitusjon hvor vedkommende er ansatt, samt eventuelt til den

som er blitt forsøkt plagiert i arbeidet.

Format og innsending

 

 

Styret for NOKOBIT

Anniken Karlsen, NTNU (leder)

Tom Roar Eikebrokk, UiA

Trond Vegard Johannesen, NHH

Jens Kaasbøll, UiO

Grete Netteland, HiSF

Knut H Rolland, Westerdals Oslo ACT

Pieter Jelle Toussaint, NTNU

Programansvarlige

Knut H. Rolland, Westerdals Oslo ACT (Chair)

Anniken Karlsen, NTNU (Co-chair)

Trond Vegard Johannesen, NHH (Co-chair)