bakgrunn og historikk

 

Med blikket rettet mot den internasjonale arena diskuterte tidlig på 90-tallet Gunnar Christensen, Tor J. Larsen og Bjørn Otto Elvenes behovet for et norsk "vannhull" som suplement til velkjente faglige tiltak som ICIS, ECIS, IRMA eller IFIP. Den bakenforliggende interesse ligger, selvfølgelig, i begrepet "mening". Vi kan erkjenne at verden i økende grad blir influert av eller et resultat av (informasjons)teknologiutvikling. Vi bygde på den enkle erkjennelse at IT i seg selv ikke forstår noe - mening er en genuin menneskelig egenskap. Derfor er vårt fokus på meningsdanning, meningsinnhold og konsekvenser av at mennesker har en mening. Prinsipalt antok vi at vårt "vannhull" skulle skape en annen plattform enn tradisjonell informatikk (eller "computer science"). Derved ble stikkord som kultur, samfunnsaspekt, organisasjonsverdi, organisering, grupper, individ, informasjon, innovasjon, medvirkning, beslutningstaking, kunnskap, ledelse, kunnskapsformidling, pedagogikk (for å nevne et knippe) og slike begrepers sammenheng med informasjonsteknologi viktige innfallsvinkler. Og ikke minst, vitenskapelige metoder, internasjonal kutyme for kvalitetskontroll (les: reviewing) og åpenhet fagkollegaer mellom er en viktig del av en faghelhetlighet. Vi la særlig vekt på fire praktiske temaer:

1. Behovet for å skape et nettverk der de lokale krefter blir bedre kjent med hverandre.
2. En åpenbar mangel på et miljø der "lokale krefter" kunne møtes for å presentere tanker om faglig arbeide, få tilbakemelding om sterke og svake sider og idèer om hvor man kunne presentere eller publisere sine arbeider i neste omgang.
3. Skape et forum der bidrag kan skrives på dansk, norsk eller svensk! Vi har derved ikke sagt at vi ikke kunne leve med innlegg som bruker engelsk språk. Engelsk har blitt vår viktigste uttrykksmåte og er også det mest brukte språk i NOKOBIT-bidrag så langt. Likevel trenges en anledning til å uttrykke seg på morsmålet.
4. Bidra til å utvikle våre lokale miljøer til å bli (minst like) gode faglig som ethvert annet internasjonalt miljø, spesielt med det siktemål at våre egne faglige ressurspersoner (for)blir integrert som fullverdige medlemmer i det globale faglige nettverk.

Konferansen har fra første dag benyttet seg av "review process" og akseptert artikler, arbeidsseminarer eller annet som er av interesse. Konferansen gir rom for presentasjon, dedikerte kommentarer (discussant) og diskusjon. Siden vi også har praktisk sans (av og til?) antok vi at vår intensjon best kunne ivaretas gjennom en årlig konferanse. Vi etablerte samarbeide mellom BI, Høyskolen i Agder, Høyskolen i Bodø, NHH og NTNU for å sikre gjennomføring av en årlig konferanse på 1 1/2 dags varighet, men noe godt attåt - som stort sett har ført til at konferansen starter med en føraktivitet på 1/2 dag, etterfulgt av selve konferansen. Konferansen ble arrangert første gang i juni 1993 og gikk til og med 1998 på rundgang blant samarbeidsinstitusjonene.Imidlertid er antallet konferanser på den internasjonale arena økende. Juni har blitt en svært så populær måned for slik faglig aktivitet. Gunnar E. Christensen gjorde tapre forsøk på å arrangere NOKOBIT i Bergen i juni 1999. Men akk, Bergen fikk for få bidrag. Etter endel diskusjon ble det besluttet å flytte NOKOBIT 1999 til Trondheim i samarbeid med Norsk Informatikk-Konferanse (NIK). Dette betydde riktignok at vi i 1999 opplevde et brudd med hensyn til arrangementstidspunkt i juni - NOKOBIT 1999 skulle funnet sted i november, men dessverre ble også dette avlyst. Imidlertid, fra 2000 var NOKOBIT godt i gang igjen i samlokalisering med NIK - og slik har det vært siden. Derved fikk vi også nyte godt av økt kontaktflaten til interessante søsterfagmiljøer, samtidig som NOKOBITs ånd bevares! Den gamle styringsgruppen fra 1993 har selvfølgelig avviklet seg selv. Nye "koster" har meldt seg på for å bidra til den videre utvikling av NOKOBIT - se egen webside.
Som navnet tilsier er dette en konferanse som favner bredt med hensyn på temaområder - minst like bredt som fagfeltet vanligvis oppfattes nasjonalt såvel som internasjonalt. Alle bidrag som innkluderer kombinasjoner av teknologiske, menneskelige, organisatoriske og strategiske aspekter, på inter- eller intraorganisatorisk, gruppe- eller individnivå, vil falle inn under konferansens rammer. Bidrag om samfunnsmessige aspekter vedrørende utbredelse og bruk av informasjonsteknologi er selvsagt også velkomne.

Konferansen er også åpen for praktikere. Vi ønsker bidrag fra personer i offentlig og privat virksomhet mere enn velkommen. Da konferansen startet ble den gitt navnet "norsk". Imidlertid ser vi mere enn svært gjerne at fagkollegaer fra de Skandinaviske land sender inn bidrag og deltar. Beskrivelsen ovenfor er åpenbart ikke spesiell - den dekker fagtematikk. Det eneste spesielle er anledningen til å bruke dansk, norsk eller svensk som skrifts- og presentasjonsspråk. Din hjelp til å spre informasjon om NOKOBIT i Skandinavia er svært velkommen!